addougen

Termenadur : dougen (unan bennak, un dra bennak) en-dro, mont war ar renk en-dro da-geñver un dilennadeg bennak

⯆ Muioc'h a yezhoù (2)

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
- - - -
Anv-gwan verb : addouget
Stumm ober : bezañ oc'h addougen
Stumm "en ur" : en ur addougen

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. addougan U2. addougez U3. addoug L1. addougomp L2. addougit L3. addougont D. addouger
 • U1.
  addougan
 • U2.
  addougez
 • U3.
  addoug
 • L1.
  addougomp
 • L2.
  addougit
 • L3.
  addougont
 • D.
  addouger

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. addougen U2. addouges U3. addouge L1. addougemp L2. addougec'h L3. addougent D. addouged
 • U1.
  addougen
 • U2.
  addouges
 • U3.
  addouge
 • L1.
  addougemp
 • L2.
  addougec'h
 • L3.
  addougent
 • D.
  addouged

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. addougis pe addougjon U2. addougjout U3. addougas L1. addougjomp L2. addougjoc'h L3. addougjont D. addougjod
 • U1.
  addougis
  pe
  addougjon
 • U2.
  addougjout
 • U3.
  addougas
 • L1.
  addougjomp
 • L2.
  addougjoc'h
 • L3.
  addougjont
 • D.
  addougjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. addougin U2. addougi U3. addougo L1. addougimp L2. addougot pe addougoc'h L3. addougint D. addougor
 • U1.
  addougin
 • U2.
  addougi
 • U3.
  addougo
 • L1.
  addougimp
 • L2.
  addougot
  pe
  addougoc'h
 • L3.
  addougint
 • D.
  addougor
  Amzer da zont U1. addougin U2. addougi U3. addougo L1. addougfomp L2. addougfet L3. addougfont D. addougfer
 • U1.
  addougin
 • U2.
  addougi
 • U3.
  addougo
 • L1.
  addougfomp
 • L2.
  addougfet
 • L3.
  addougfont
 • D.
  addougfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. addougfen U2. addougfes U3. addougfe L1. addougfemp L2. addougfec'h L3. addougfent D. addougfed
 • U1.
  addougfen
 • U2.
  addougfes
 • U3.
  addougfe
 • L1.
  addougfemp
 • L2.
  addougfec'h
 • L3.
  addougfent
 • D.
  addougfed
  Gallus U1. addoughen U2. addoughes U3. addoughe L1. addoughemp L2. addoughec'h L3. addoughent D. addoughed
 • U1.
  addoughen
 • U2.
  addoughes
 • U3.
  addoughe
 • L1.
  addoughemp
 • L2.
  addoughec'h
 • L3.
  addoughent
 • D.
  addoughed
  Gallus U1. addougehen pe addougahen U2. addougehes pe addougahes U3. addougehe pe addougahe L1. addougehemp pe addougahemp L2. addougehec'h pe addougahec'h L3. addougehent pe addougahent D. addougehed pe addougahed
 • U1.
  addougehen
  pe
  addougahen
 • U2.
  addougehes
  pe
  addougahes
 • U3.
  addougehe
  pe
  addougahe
 • L1.
  addougehemp
  pe
  addougahemp
 • L2.
  addougehec'h
  pe
  addougahec'h
 • L3.
  addougehent
  pe
  addougahent
 • D.
  addougehed
  pe
  addougahed
  Gallus U1. addoughen U2. addoughes U3. addoughe L1. addoughemp L2. addoughec'h L3. addoughent D. addoughed
 • U1.
  addoughen
 • U2.
  addoughes
 • U3.
  addoughe
 • L1.
  addoughemp
 • L2.
  addoughec'h
 • L3.
  addoughent
 • D.
  addoughed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. addougjen U2. addougjes U3. addougje L1. addougjemp L2. addougjec'h L3. addougjent D. addougjed
 • U1.
  addougjen
 • U2.
  addougjes
 • U3.
  addougje
 • L1.
  addougjemp
 • L2.
  addougjec'h
 • L3.
  addougjent
 • D.
  addougjed
  Dic'hallus U1. addougzen U2. addougzes U3. addougze L1. addougzemp L2. addougzec'h L3. addougzent D. addougzed
 • U1.
  addougzen
 • U2.
  addougzes
 • U3.
  addougze
 • L1.
  addougzemp
 • L2.
  addougzec'h
 • L3.
  addougzent
 • D.
  addougzed
  Dic'hallus U1. addougezen pe addougazen U2. addougezes pe addougazes U3. addougeze pe addougaze L1. addougezemp pe addougazemp L2. addougezec'h pe addougazec'h L3. addougezent pe addougazent D. addougezed pe addougazed
 • U1.
  addougezen
  pe
  addougazen
 • U2.
  addougezes
  pe
  addougazes
 • U3.
  addougeze
  pe
  addougaze
 • L1.
  addougezemp
  pe
  addougazemp
 • L2.
  addougezec'h
  pe
  addougazec'h
 • L3.
  addougezent
  pe
  addougazent
 • D.
  addougezed
  pe
  addougazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. addoug U3. addouget L1. addougomp L2. addougit L3. addougent D.
 • U1.
 • U2.
  addoug
 • U3.
  addouget
 • L1.
  addougomp
 • L2.
  addougit
 • L3.
  addougent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. n'addoug ket
 • U3. n'addouget ket
 • L1. n'addougomp ket
 • L2. n'addougit ket
 • L3. n'addougent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. n'addoug ket U3. n'addouget ket L1. n'addougomp ket L2. n'addougit ket L3. n'addougent ket D.
^