bezhina

Stummoù all : bizhina

Galleg : récolter/ramasser du goémon, récolter/ramasser des algues

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Evezhiadenn: verb savet diwar an anv "bezhin/bizhin" ha dibenn-verb an anv-verb "-a"

Danevellañ ur fazi
Anv-gwan verb : bezhinet
Stumm ober : bezañ o vezhina
Stumm "en ur" : en ur vezhina

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. bezhinan U2. bezhinez U3. bezhin L1. bezhinomp L2. bezhinit L3. bezhinont D. bezhiner
 • U1.
  bezhinan
 • U2.
  bezhinez
 • U3.
  bezhin
 • L1.
  bezhinomp
 • L2.
  bezhinit
 • L3.
  bezhinont
 • D.
  bezhiner

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. bezhinen U2. bezhines U3. bezhine L1. bezhinemp L2. bezhinec'h L3. bezhinent D. bezhined
 • U1.
  bezhinen
 • U2.
  bezhines
 • U3.
  bezhine
 • L1.
  bezhinemp
 • L2.
  bezhinec'h
 • L3.
  bezhinent
 • D.
  bezhined

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. bezhinis pe bezhinjon U2. bezhinjout U3. bezhinas L1. bezhinjomp L2. bezhinjoc'h L3. bezhinjont D. bezhinjod
 • U1.
  bezhinis
  pe
  bezhinjon
 • U2.
  bezhinjout
 • U3.
  bezhinas
 • L1.
  bezhinjomp
 • L2.
  bezhinjoc'h
 • L3.
  bezhinjont
 • D.
  bezhinjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. bezhinin U2. bezhini U3. bezhino pe bezhinay L1. bezhinimp L2. bezhinot pe bezhinoc'h L3. bezhinint D. bezhinor
 • U1.
  bezhinin
 • U2.
  bezhini
 • U3.
  bezhino
  pe
  bezhinay
 • L1.
  bezhinimp
 • L2.
  bezhinot
  pe
  bezhinoc'h
 • L3.
  bezhinint
 • D.
  bezhinor
  Amzer da zont U1. bezhinin U2. bezhini U3. bezhino L1. bezhinfomp L2. bezhinfet L3. bezhinfont D. bezhinfer
 • U1.
  bezhinin
 • U2.
  bezhini
 • U3.
  bezhino
 • L1.
  bezhinfomp
 • L2.
  bezhinfet
 • L3.
  bezhinfont
 • D.
  bezhinfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. bezhinfen U2. bezhinfes U3. bezhinfe L1. bezhinfemp L2. bezhinfec'h L3. bezhinfent D. bezhinfed
 • U1.
  bezhinfen
 • U2.
  bezhinfes
 • U3.
  bezhinfe
 • L1.
  bezhinfemp
 • L2.
  bezhinfec'h
 • L3.
  bezhinfent
 • D.
  bezhinfed
  Gallus U1. bezhinhen U2. bezhinhes U3. bezhinhe L1. bezhinhemp L2. bezhinhec'h L3. bezhinhent D. bezhinhed
 • U1.
  bezhinhen
 • U2.
  bezhinhes
 • U3.
  bezhinhe
 • L1.
  bezhinhemp
 • L2.
  bezhinhec'h
 • L3.
  bezhinhent
 • D.
  bezhinhed
  Gallus U1. bezhinehen pe bezhinahen U2. bezhinehes pe bezhinahes U3. bezhinehe pe bezhinahe L1. bezhinehemp pe bezhinahemp L2. bezhinehec'h pe bezhinahec'h L3. bezhinehent pe bezhinahent D. bezhinehed pe bezhinahed
 • U1.
  bezhinehen
  pe
  bezhinahen
 • U2.
  bezhinehes
  pe
  bezhinahes
 • U3.
  bezhinehe
  pe
  bezhinahe
 • L1.
  bezhinehemp
  pe
  bezhinahemp
 • L2.
  bezhinehec'h
  pe
  bezhinahec'h
 • L3.
  bezhinehent
  pe
  bezhinahent
 • D.
  bezhinehed
  pe
  bezhinahed
  Gallus U1. bezhinhen U2. bezhinhes U3. bezhinhe L1. bezhinhemp L2. bezhinhec'h L3. bezhinhent D. bezhinhed
 • U1.
  bezhinhen
 • U2.
  bezhinhes
 • U3.
  bezhinhe
 • L1.
  bezhinhemp
 • L2.
  bezhinhec'h
 • L3.
  bezhinhent
 • D.
  bezhinhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. bezhinjen U2. bezhinjes U3. bezhinje L1. bezhinjemp L2. bezhinjec'h L3. bezhinjent D. bezhinjed
 • U1.
  bezhinjen
 • U2.
  bezhinjes
 • U3.
  bezhinje
 • L1.
  bezhinjemp
 • L2.
  bezhinjec'h
 • L3.
  bezhinjent
 • D.
  bezhinjed
  Dic'hallus U1. bezhinzen U2. bezhinzes U3. bezhinze L1. bezhinzemp L2. bezhinzec'h L3. bezhinzent D. bezhinzed
 • U1.
  bezhinzen
 • U2.
  bezhinzes
 • U3.
  bezhinze
 • L1.
  bezhinzemp
 • L2.
  bezhinzec'h
 • L3.
  bezhinzent
 • D.
  bezhinzed
  Dic'hallus U1. bezhinezen pe bezhinazen U2. bezhinezes pe bezhinazes U3. bezhineze pe bezhinaze L1. bezhinezemp pe bezhinazemp L2. bezhinezec'h pe bezhinazec'h L3. bezhinezent pe bezhinazent D. bezhinezed pe bezhinazed
 • U1.
  bezhinezen
  pe
  bezhinazen
 • U2.
  bezhinezes
  pe
  bezhinazes
 • U3.
  bezhineze
  pe
  bezhinaze
 • L1.
  bezhinezemp
  pe
  bezhinazemp
 • L2.
  bezhinezec'h
  pe
  bezhinazec'h
 • L3.
  bezhinezent
  pe
  bezhinazent
 • D.
  bezhinezed
  pe
  bezhinazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. bezhina U3. bezhinet L1. bezhinomp L2. bezhinit L3. bezhinent D.
 • U1.
 • U2.
  bezhina
 • U3.
  bezhinet
 • L1.
  bezhinomp
 • L2.
  bezhinit
 • L3.
  bezhinent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na vezhina ket
 • U3. na vezhinet ket
 • L1. na vezhinomp ket
 • L2. na vezhinit ket
 • L3. na vezhinent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na vezhina ket U3. na vezhinet ket L1. na vezhinomp ket L2. na vezhinit ket L3. na vezhinent ket D.