boukaat

Galleg : (s’) amollir, rendre moins dur, rendre mou ou molle, devenir moins dur, devenir mou ou molle, (s') adoucir (météorologie)

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Evezhiadenn: verb savet diwar an anv-gwan "bouk" ha dibenn-verb an anv-verb "-aat"

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
voukaat poukaat - voukaat
Anv-gwan verb : boukaet
Stumm ober : bezañ o voukaat
Stumm "en ur" : en ur voukaat

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. boukaan U2. boukaez U3. bouka L1. boukaomp L2. boukait L3. boukaont D. boukaer
 • U1.
  boukaan
 • U2.
  boukaez
 • U3.
  bouka
 • L1.
  boukaomp
 • L2.
  boukait
 • L3.
  boukaont
 • D.
  boukaer

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. boukaen U2. boukaes U3. boukae L1. boukaemp L2. boukaec'h L3. boukaent D. boukaed
 • U1.
  boukaen
 • U2.
  boukaes
 • U3.
  boukae
 • L1.
  boukaemp
 • L2.
  boukaec'h
 • L3.
  boukaent
 • D.
  boukaed

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. boukais U2. boukajout U3. boukaas L1. boukajomp L2. boukajoc'h L3. boukajont D. boukajod
 • U1.
  boukais
 • U2.
  boukajout
 • U3.
  boukaas
 • L1.
  boukajomp
 • L2.
  boukajoc'h
 • L3.
  boukajont
 • D.
  boukajod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. boukain U2. boukai U3. boukao pe boukay L1. boukaimp L2. boukaot pe boukaoc'h L3. boukaint D. boukaor
 • U1.
  boukain
 • U2.
  boukai
 • U3.
  boukao
  pe
  boukay
 • L1.
  boukaimp
 • L2.
  boukaot
  pe
  boukaoc'h
 • L3.
  boukaint
 • D.
  boukaor
  Amzer da zont U1. boukain U2. boukai U3. boukao pe boukay L1. boukafomp L2. boukafet L3. boukafont D. boukafer
 • U1.
  boukain
 • U2.
  boukai
 • U3.
  boukao
  pe
  boukay
 • L1.
  boukafomp
 • L2.
  boukafet
 • L3.
  boukafont
 • D.
  boukafer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. boukafen U2. boukafes U3. boukafe L1. boukafemp L2. boukafec'h L3. boukafent D. boukafed
 • U1.
  boukafen
 • U2.
  boukafes
 • U3.
  boukafe
 • L1.
  boukafemp
 • L2.
  boukafec'h
 • L3.
  boukafent
 • D.
  boukafed
  Gallus U1. boukahen U2. boukahes U3. boukahe L1. boukahemp L2. boukahec'h L3. boukahent D. boukahed
 • U1.
  boukahen
 • U2.
  boukahes
 • U3.
  boukahe
 • L1.
  boukahemp
 • L2.
  boukahec'h
 • L3.
  boukahent
 • D.
  boukahed
  Gallus U1. boukaehen pe boukaahen U2. boukaehes pe boukaahes U3. boukaehe pe boukaahe L1. boukaehemp pe boukaahemp L2. boukaehec'h pe boukaahec'h L3. boukaehent pe boukaahent D. boukaehed pe boukaahed
 • U1.
  boukaehen
  pe
  boukaahen
 • U2.
  boukaehes
  pe
  boukaahes
 • U3.
  boukaehe
  pe
  boukaahe
 • L1.
  boukaehemp
  pe
  boukaahemp
 • L2.
  boukaehec'h
  pe
  boukaahec'h
 • L3.
  boukaehent
  pe
  boukaahent
 • D.
  boukaehed
  pe
  boukaahed
  Gallus U1. boukahen U2. boukahes U3. boukahe L1. boukahemp L2. boukahec'h L3. boukahent D. boukahed
 • U1.
  boukahen
 • U2.
  boukahes
 • U3.
  boukahe
 • L1.
  boukahemp
 • L2.
  boukahec'h
 • L3.
  boukahent
 • D.
  boukahed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. boukajen U2. boukajes U3. boukaje L1. boukajemp L2. boukajec'h L3. boukajent D. boukajed
 • U1.
  boukajen
 • U2.
  boukajes
 • U3.
  boukaje
 • L1.
  boukajemp
 • L2.
  boukajec'h
 • L3.
  boukajent
 • D.
  boukajed
  Dic'hallus U1. boukazen U2. boukazes U3. boukaze L1. boukazemp L2. boukazec'h L3. boukazent D. boukazed
 • U1.
  boukazen
 • U2.
  boukazes
 • U3.
  boukaze
 • L1.
  boukazemp
 • L2.
  boukazec'h
 • L3.
  boukazent
 • D.
  boukazed
  Dic'hallus U1. boukaezen pe boukaazen U2. boukaezes pe boukaazes U3. boukaeze pe boukaaze L1. boukaezemp pe boukaazemp L2. boukaezec'h pe boukaazec'h L3. boukaezent pe boukaazent D. boukaezed pe boukaazed
 • U1.
  boukaezen
  pe
  boukaazen
 • U2.
  boukaezes
  pe
  boukaazes
 • U3.
  boukaeze
  pe
  boukaaze
 • L1.
  boukaezemp
  pe
  boukaazemp
 • L2.
  boukaezec'h
  pe
  boukaazec'h
 • L3.
  boukaezent
  pe
  boukaazent
 • D.
  boukaezed
  pe
  boukaazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. bouka U3. boukaet L1. boukaomp L2. boukait L3. boukaent D.
 • U1.
 • U2.
  bouka
 • U3.
  boukaet
 • L1.
  boukaomp
 • L2.
  boukait
 • L3.
  boukaent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na vouka ket
 • U3. na voukaet ket
 • L1. na voukaomp ket
 • L2. na voukait ket
 • L3. na voukaent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na vouka ket U3. na voukaet ket L1. na voukaomp ket L2. na voukait ket L3. na voukaent ket D.
^