boutizellañ

Stummoù all : boutizelliñ ,

Galleg : mettre en (tas et en) cône, mettre en tas conique(s)

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
voutizellañ poutizellañ - voutizellañ
Anv-gwan verb : boutizellet
Stumm ober : bezañ o voutizellañ
Stumm "en ur" : en ur voutizellañ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. boutizellan U2. boutizellez U3. boutizell L1. boutizellomp L2. boutizellit L3. boutizellont D. boutizeller
 • U1.
  boutizellan
 • U2.
  boutizellez
 • U3.
  boutizell
 • L1.
  boutizellomp
 • L2.
  boutizellit
 • L3.
  boutizellont
 • D.
  boutizeller

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. boutizellen U2. boutizelles U3. boutizelle L1. boutizellemp L2. boutizellec'h L3. boutizellent D. boutizelled
 • U1.
  boutizellen
 • U2.
  boutizelles
 • U3.
  boutizelle
 • L1.
  boutizellemp
 • L2.
  boutizellec'h
 • L3.
  boutizellent
 • D.
  boutizelled

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. boutizellis pe boutizelljon U2. boutizelljout U3. boutizellas L1. boutizelljomp L2. boutizelljoc'h L3. boutizelljont D. boutizelljod
 • U1.
  boutizellis
  pe
  boutizelljon
 • U2.
  boutizelljout
 • U3.
  boutizellas
 • L1.
  boutizelljomp
 • L2.
  boutizelljoc'h
 • L3.
  boutizelljont
 • D.
  boutizelljod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. boutizellin U2. boutizelli U3. boutizello L1. boutizellimp L2. boutizellot pe boutizelloc'h L3. boutizellint D. boutizellor
 • U1.
  boutizellin
 • U2.
  boutizelli
 • U3.
  boutizello
 • L1.
  boutizellimp
 • L2.
  boutizellot
  pe
  boutizelloc'h
 • L3.
  boutizellint
 • D.
  boutizellor
  Amzer da zont U1. boutizellin U2. boutizelli U3. boutizello L1. boutizellfomp L2. boutizellfet L3. boutizellfont D. boutizellfer
 • U1.
  boutizellin
 • U2.
  boutizelli
 • U3.
  boutizello
 • L1.
  boutizellfomp
 • L2.
  boutizellfet
 • L3.
  boutizellfont
 • D.
  boutizellfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. boutizellfen U2. boutizellfes U3. boutizellfe L1. boutizellfemp L2. boutizellfec'h L3. boutizellfent D. boutizellfed
 • U1.
  boutizellfen
 • U2.
  boutizellfes
 • U3.
  boutizellfe
 • L1.
  boutizellfemp
 • L2.
  boutizellfec'h
 • L3.
  boutizellfent
 • D.
  boutizellfed
  Gallus U1. boutizellhen U2. boutizellhes U3. boutizellhe L1. boutizellhemp L2. boutizellhec'h L3. boutizellhent D. boutizellhed
 • U1.
  boutizellhen
 • U2.
  boutizellhes
 • U3.
  boutizellhe
 • L1.
  boutizellhemp
 • L2.
  boutizellhec'h
 • L3.
  boutizellhent
 • D.
  boutizellhed
  Gallus U1. boutizellehen pe boutizellahen U2. boutizellehes pe boutizellahes U3. boutizellehe pe boutizellahe L1. boutizellehemp pe boutizellahemp L2. boutizellehec'h pe boutizellahec'h L3. boutizellehent pe boutizellahent D. boutizellehed pe boutizellahed
 • U1.
  boutizellehen
  pe
  boutizellahen
 • U2.
  boutizellehes
  pe
  boutizellahes
 • U3.
  boutizellehe
  pe
  boutizellahe
 • L1.
  boutizellehemp
  pe
  boutizellahemp
 • L2.
  boutizellehec'h
  pe
  boutizellahec'h
 • L3.
  boutizellehent
  pe
  boutizellahent
 • D.
  boutizellehed
  pe
  boutizellahed
  Gallus U1. boutizellhen U2. boutizellhes U3. boutizellhe L1. boutizellhemp L2. boutizellhec'h L3. boutizellhent D. boutizellhed
 • U1.
  boutizellhen
 • U2.
  boutizellhes
 • U3.
  boutizellhe
 • L1.
  boutizellhemp
 • L2.
  boutizellhec'h
 • L3.
  boutizellhent
 • D.
  boutizellhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. boutizelljen U2. boutizelljes U3. boutizellje L1. boutizelljemp L2. boutizelljec'h L3. boutizelljent D. boutizelljed
 • U1.
  boutizelljen
 • U2.
  boutizelljes
 • U3.
  boutizellje
 • L1.
  boutizelljemp
 • L2.
  boutizelljec'h
 • L3.
  boutizelljent
 • D.
  boutizelljed
  Dic'hallus U1. boutizellzen U2. boutizellzes U3. boutizellze L1. boutizellzemp L2. boutizellzec'h L3. boutizellzent D. boutizellzed
 • U1.
  boutizellzen
 • U2.
  boutizellzes
 • U3.
  boutizellze
 • L1.
  boutizellzemp
 • L2.
  boutizellzec'h
 • L3.
  boutizellzent
 • D.
  boutizellzed
  Dic'hallus U1. boutizellezen pe boutizellazen U2. boutizellezes pe boutizellazes U3. boutizelleze pe boutizellaze L1. boutizellezemp pe boutizellazemp L2. boutizellezec'h pe boutizellazec'h L3. boutizellezent pe boutizellazent D. boutizellezed pe boutizellazed
 • U1.
  boutizellezen
  pe
  boutizellazen
 • U2.
  boutizellezes
  pe
  boutizellazes
 • U3.
  boutizelleze
  pe
  boutizellaze
 • L1.
  boutizellezemp
  pe
  boutizellazemp
 • L2.
  boutizellezec'h
  pe
  boutizellazec'h
 • L3.
  boutizellezent
  pe
  boutizellazent
 • D.
  boutizellezed
  pe
  boutizellazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. boutizell U3. boutizellet L1. boutizellomp L2. boutizellit L3. boutizellent D.
 • U1.
 • U2.
  boutizell
 • U3.
  boutizellet
 • L1.
  boutizellomp
 • L2.
  boutizellit
 • L3.
  boutizellent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na voutizell ket
 • U3. na voutizellet ket
 • L1. na voutizellomp ket
 • L2. na voutizellit ket
 • L3. na voutizellent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na voutizell ket U3. na voutizellet ket L1. na voutizellomp ket L2. na voutizellit ket L3. na voutizellent ket D.
^