brammellat

Galleg : pétarader, péter, péter souvent

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Anv-gwan verb : brammellet
Stumm ober : bezañ o vrammellat
Stumm "en ur" : en ur vrammellat

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. brammellan U2. brammellez U3. brammell L1. brammellomp L2. brammellit L3. brammellont D. brammeller
 • U1.
  brammellan
 • U2.
  brammellez
 • U3.
  brammell
 • L1.
  brammellomp
 • L2.
  brammellit
 • L3.
  brammellont
 • D.
  brammeller

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. brammellen U2. brammelles U3. brammelle L1. brammellemp L2. brammellec'h L3. brammellent D. brammelled
 • U1.
  brammellen
 • U2.
  brammelles
 • U3.
  brammelle
 • L1.
  brammellemp
 • L2.
  brammellec'h
 • L3.
  brammellent
 • D.
  brammelled

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. brammellis pe brammelljon U2. brammelljout U3. brammellas L1. brammelljomp L2. brammelljoc'h L3. brammelljont D. brammelljod
 • U1.
  brammellis
  pe
  brammelljon
 • U2.
  brammelljout
 • U3.
  brammellas
 • L1.
  brammelljomp
 • L2.
  brammelljoc'h
 • L3.
  brammelljont
 • D.
  brammelljod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. brammellin U2. brammelli U3. brammello L1. brammellimp L2. brammellot pe brammelloc'h L3. brammellint D. brammellor
 • U1.
  brammellin
 • U2.
  brammelli
 • U3.
  brammello
 • L1.
  brammellimp
 • L2.
  brammellot
  pe
  brammelloc'h
 • L3.
  brammellint
 • D.
  brammellor
  Amzer da zont U1. brammellin U2. brammelli U3. brammello L1. brammellfomp L2. brammellfet L3. brammellfont D. brammellfer
 • U1.
  brammellin
 • U2.
  brammelli
 • U3.
  brammello
 • L1.
  brammellfomp
 • L2.
  brammellfet
 • L3.
  brammellfont
 • D.
  brammellfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. brammellfen U2. brammellfes U3. brammellfe L1. brammellfemp L2. brammellfec'h L3. brammellfent D. brammellfed
 • U1.
  brammellfen
 • U2.
  brammellfes
 • U3.
  brammellfe
 • L1.
  brammellfemp
 • L2.
  brammellfec'h
 • L3.
  brammellfent
 • D.
  brammellfed
  Gallus U1. brammellhen U2. brammellhes U3. brammellhe L1. brammellhemp L2. brammellhec'h L3. brammellhent D. brammellhed
 • U1.
  brammellhen
 • U2.
  brammellhes
 • U3.
  brammellhe
 • L1.
  brammellhemp
 • L2.
  brammellhec'h
 • L3.
  brammellhent
 • D.
  brammellhed
  Gallus U1. brammellehen pe brammellahen U2. brammellehes pe brammellahes U3. brammellehe pe brammellahe L1. brammellehemp pe brammellahemp L2. brammellehec'h pe brammellahec'h L3. brammellehent pe brammellahent D. brammellehed pe brammellahed
 • U1.
  brammellehen
  pe
  brammellahen
 • U2.
  brammellehes
  pe
  brammellahes
 • U3.
  brammellehe
  pe
  brammellahe
 • L1.
  brammellehemp
  pe
  brammellahemp
 • L2.
  brammellehec'h
  pe
  brammellahec'h
 • L3.
  brammellehent
  pe
  brammellahent
 • D.
  brammellehed
  pe
  brammellahed
  Gallus U1. brammellhen U2. brammellhes U3. brammellhe L1. brammellhemp L2. brammellhec'h L3. brammellhent D. brammellhed
 • U1.
  brammellhen
 • U2.
  brammellhes
 • U3.
  brammellhe
 • L1.
  brammellhemp
 • L2.
  brammellhec'h
 • L3.
  brammellhent
 • D.
  brammellhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. brammelljen U2. brammelljes U3. brammellje L1. brammelljemp L2. brammelljec'h L3. brammelljent D. brammelljed
 • U1.
  brammelljen
 • U2.
  brammelljes
 • U3.
  brammellje
 • L1.
  brammelljemp
 • L2.
  brammelljec'h
 • L3.
  brammelljent
 • D.
  brammelljed
  Dic'hallus U1. brammellzen U2. brammellzes U3. brammellze L1. brammellzemp L2. brammellzec'h L3. brammellzent D. brammellzed
 • U1.
  brammellzen
 • U2.
  brammellzes
 • U3.
  brammellze
 • L1.
  brammellzemp
 • L2.
  brammellzec'h
 • L3.
  brammellzent
 • D.
  brammellzed
  Dic'hallus U1. brammellezen pe brammellazen U2. brammellezes pe brammellazes U3. brammelleze pe brammellaze L1. brammellezemp pe brammellazemp L2. brammellezec'h pe brammellazec'h L3. brammellezent pe brammellazent D. brammellezed pe brammellazed
 • U1.
  brammellezen
  pe
  brammellazen
 • U2.
  brammellezes
  pe
  brammellazes
 • U3.
  brammelleze
  pe
  brammellaze
 • L1.
  brammellezemp
  pe
  brammellazemp
 • L2.
  brammellezec'h
  pe
  brammellazec'h
 • L3.
  brammellezent
  pe
  brammellazent
 • D.
  brammellezed
  pe
  brammellazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. brammell U3. brammellet L1. brammellomp L2. brammellit L3. brammellent D.
 • U1.
 • U2.
  brammell
 • U3.
  brammellet
 • L1.
  brammellomp
 • L2.
  brammellit
 • L3.
  brammellent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na vrammell ket
 • U3. na vrammellet ket
 • L1. na vrammellomp ket
 • L2. na vrammellit ket
 • L3. na vrammellent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na vrammell ket U3. na vrammellet ket L1. na vrammellomp ket L2. na vrammellit ket L3. na vrammellent ket D.