brazober

Galleg : faire schématiquement, faire grosso-modo

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Evezhiadenn: verb savet diwar ar rakger "bras-" hag ar verb "ober"

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
vrazober prazober - vrazober
Anv-gwan verb : brazc'hraet
Stumm ober : bezañ o vrazober
Stumm "en ur" : en ur vrazober

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. brazc'hran U2. brazc'hraez U3. brazc'hra L1. brazc'hreomp L2. brazc'hrit L3. brazc'hreont D. brazc'hreer
 • U1.
  brazc'hran
 • U2.
  brazc'hraez
 • U3.
  brazc'hra
 • L1.
  brazc'hreomp
 • L2.
  brazc'hrit
 • L3.
  brazc'hreont
 • D.
  brazc'hreer

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. brazc'hraen U2. brazc'hraes U3. brazc'hrae L1. brazc'hraemp L2. brazc'hraec'h L3. brazc'hraent D. brazc'hraed
 • U1.
  brazc'hraen
 • U2.
  brazc'hraes
 • U3.
  brazc'hrae
 • L1.
  brazc'hraemp
 • L2.
  brazc'hraec'h
 • L3.
  brazc'hraent
 • D.
  brazc'hraed

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. brazc'hris pe brazc'hrejon U2. brazc'hrejout U3. brazc'hreas L1. brazc'hrejomp L2. brazc'hrejoc'h L3. brazc'hrejont D. brazc'hrejod
 • U1.
  brazc'hris
  pe
  brazc'hrejon
 • U2.
  brazc'hrejout
 • U3.
  brazc'hreas
 • L1.
  brazc'hrejomp
 • L2.
  brazc'hrejoc'h
 • L3.
  brazc'hrejont
 • D.
  brazc'hrejod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. brazc'hrin U2. brazc'hri U3. brazc'hraio pe brazc'hray L1. brazc'hraimp L2. brazc'hreot pe brazc'hreoc'h L3. brazc'hraint D. brazc'hreor
 • U1.
  brazc'hrin
 • U2.
  brazc'hri
 • U3.
  brazc'hraio
  pe
  brazc'hray
 • L1.
  brazc'hraimp
 • L2.
  brazc'hreot
  pe
  brazc'hreoc'h
 • L3.
  brazc'hraint
 • D.
  brazc'hreor
  Amzer da zont U1. brazc'hrin U2. brazc'hri U3. brazc'hraio pe brazc'hray L1. brazc'hrefomp L2. brazc'hrefet L3. brazc'hrefont D. brazc'hrefer
 • U1.
  brazc'hrin
 • U2.
  brazc'hri
 • U3.
  brazc'hraio
  pe
  brazc'hray
 • L1.
  brazc'hrefomp
 • L2.
  brazc'hrefet
 • L3.
  brazc'hrefont
 • D.
  brazc'hrefer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. brazc'hrafen U2. brazc'hrafes U3. brazc'hrafe L1. brazc'hrafemp L2. brazc'hrafec'h L3. brazc'hrafent D. brazc'hrafed
 • U1.
  brazc'hrafen
 • U2.
  brazc'hrafes
 • U3.
  brazc'hrafe
 • L1.
  brazc'hrafemp
 • L2.
  brazc'hrafec'h
 • L3.
  brazc'hrafent
 • D.
  brazc'hrafed
  Gallus U1. brazc'hrhen U2. brazc'hrhes U3. brazc'hrhe L1. brazc'hrhemp L2. brazc'hrhec'h L3. brazc'hrhent D. brazc'hrhed
 • U1.
  brazc'hrhen
 • U2.
  brazc'hrhes
 • U3.
  brazc'hrhe
 • L1.
  brazc'hrhemp
 • L2.
  brazc'hrhec'h
 • L3.
  brazc'hrhent
 • D.
  brazc'hrhed
  Gallus U1. brazc'hrehen pe brazc'hrahen U2. brazc'hrehes pe brazc'hrahes U3. brazc'hrehe pe brazc'hrahe L1. brazc'hrehemp pe brazc'hrahemp L2. brazc'hrehec'h pe brazc'hrahec'h L3. brazc'hrehent pe brazc'hrahent D. brazc'hrehed pe brazc'hrahed
 • U1.
  brazc'hrehen
  pe
  brazc'hrahen
 • U2.
  brazc'hrehes
  pe
  brazc'hrahes
 • U3.
  brazc'hrehe
  pe
  brazc'hrahe
 • L1.
  brazc'hrehemp
  pe
  brazc'hrahemp
 • L2.
  brazc'hrehec'h
  pe
  brazc'hrahec'h
 • L3.
  brazc'hrehent
  pe
  brazc'hrahent
 • D.
  brazc'hrehed
  pe
  brazc'hrahed
  Gallus U1. brazc'hrahen U2. brazc'hrahes U3. brazc'hrahe L1. brazc'hrahemp L2. brazc'hrahec'h L3. brazc'hrahent D. brazc'hrahed
 • U1.
  brazc'hrahen
 • U2.
  brazc'hrahes
 • U3.
  brazc'hrahe
 • L1.
  brazc'hrahemp
 • L2.
  brazc'hrahec'h
 • L3.
  brazc'hrahent
 • D.
  brazc'hrahed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. brazc'hrajen U2. brazc'hrajes U3. brazc'hraje L1. brazc'hrajemp L2. brazc'hrajec'h L3. brazc'hrajent D. brazc'hrajed
 • U1.
  brazc'hrajen
 • U2.
  brazc'hrajes
 • U3.
  brazc'hraje
 • L1.
  brazc'hrajemp
 • L2.
  brazc'hrajec'h
 • L3.
  brazc'hrajent
 • D.
  brazc'hrajed
  Dic'hallus U1. brazc'hrzen U2. brazc'hrzes U3. brazc'hrze L1. brazc'hrzemp L2. brazc'hrzec'h L3. brazc'hrzent D. brazc'hrzed
 • U1.
  brazc'hrzen
 • U2.
  brazc'hrzes
 • U3.
  brazc'hrze
 • L1.
  brazc'hrzemp
 • L2.
  brazc'hrzec'h
 • L3.
  brazc'hrzent
 • D.
  brazc'hrzed
  Dic'hallus U1. brazc'hrezen pe brazc'hrazen U2. brazc'hrezes pe brazc'hrazes U3. brazc'hreze pe brazc'hraze L1. brazc'hrezemp pe brazc'hrazemp L2. brazc'hrezec'h pe brazc'hrazec'h L3. brazc'hrezent pe brazc'hrazent D. brazc'hrezed pe brazc'hrazed
 • U1.
  brazc'hrezen
  pe
  brazc'hrazen
 • U2.
  brazc'hrezes
  pe
  brazc'hrazes
 • U3.
  brazc'hreze
  pe
  brazc'hraze
 • L1.
  brazc'hrezemp
  pe
  brazc'hrazemp
 • L2.
  brazc'hrezec'h
  pe
  brazc'hrazec'h
 • L3.
  brazc'hrezent
  pe
  brazc'hrazent
 • D.
  brazc'hrezed
  pe
  brazc'hrazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. brazc'hra U3. brazc'hraet L1. brazc'hreomp L2. brazc'hrit L3. brazc'hraent D.
 • U1.
 • U2.
  brazc'hra
 • U3.
  brazc'hraet
 • L1.
  brazc'hreomp
 • L2.
  brazc'hrit
 • L3.
  brazc'hraent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na vrazc'hra ket
 • U3. na vrazc'hraet ket
 • L1. na vrazc'hreomp ket
 • L2. na vrazc'hrit ket
 • L3. na vrazc'hraent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na vrazc'hra ket U3. na vrazc'hraet ket L1. na vrazc'hreomp ket L2. na vrazc'hrit ket L3. na vrazc'hraent ket D.
^