diheiliañ

Galleg : endommager, gâter, esquinter, abîmer

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Anv-gwan verb : diheiliet
Stumm ober : bezañ o tiheiliañ
Stumm "en ur" : en ur ziheiliañ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. diheilian U2. diheiliez U3. diheiilh L1. diheiliomp L2. diheiilhit L3. diheiliont D. diheilier
 • U1.
  diheilian
 • U2.
  diheiliez
 • U3.
  diheiilh
 • L1.
  diheiliomp
 • L2.
  diheiilhit
 • L3.
  diheiliont
 • D.
  diheilier

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. diheilien U2. diheilies U3. diheilie L1. diheiliemp L2. diheiliec'h L3. diheilient D. diheilied
 • U1.
  diheilien
 • U2.
  diheilies
 • U3.
  diheilie
 • L1.
  diheiliemp
 • L2.
  diheiliec'h
 • L3.
  diheilient
 • D.
  diheilied

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. diheiilhis pe diheiilhjon U2. diheiilhjout U3. diheilias L1. diheiilhjomp L2. diheiilhjoc'h L3. diheiilhjont D. diheiilhjod
 • U1.
  diheiilhis
  pe
  diheiilhjon
 • U2.
  diheiilhjout
 • U3.
  diheilias
 • L1.
  diheiilhjomp
 • L2.
  diheiilhjoc'h
 • L3.
  diheiilhjont
 • D.
  diheiilhjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. diheiilhin U2. diheiilhi U3. diheilio L1. diheiilhimp L2. diheiliot pe diheilioc'h L3. diheiilhint D. diheilior
 • U1.
  diheiilhin
 • U2.
  diheiilhi
 • U3.
  diheilio
 • L1.
  diheiilhimp
 • L2.
  diheiliot
  pe
  diheilioc'h
 • L3.
  diheiilhint
 • D.
  diheilior
  Amzer da zont U1. diheiilhin U2. diheiilhi U3. diheilio L1. diheiilhfomp L2. diheiilhfet L3. diheiilhfont D. diheiilhfer
 • U1.
  diheiilhin
 • U2.
  diheiilhi
 • U3.
  diheilio
 • L1.
  diheiilhfomp
 • L2.
  diheiilhfet
 • L3.
  diheiilhfont
 • D.
  diheiilhfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. diheiilhfen U2. diheiilhfes U3. diheiilhfe L1. diheiilhfemp L2. diheiilhfec'h L3. diheiilhfent D. diheiilhfed
 • U1.
  diheiilhfen
 • U2.
  diheiilhfes
 • U3.
  diheiilhfe
 • L1.
  diheiilhfemp
 • L2.
  diheiilhfec'h
 • L3.
  diheiilhfent
 • D.
  diheiilhfed
  Gallus U1. diheiilhen U2. diheiilhes U3. diheiilhe L1. diheiilhemp L2. diheiilhec'h L3. diheiilhent D. diheiilhed
 • U1.
  diheiilhen
 • U2.
  diheiilhes
 • U3.
  diheiilhe
 • L1.
  diheiilhemp
 • L2.
  diheiilhec'h
 • L3.
  diheiilhent
 • D.
  diheiilhed
  Gallus U1. diheiilhehen pe diheiilhahen U2. diheiilhehes pe diheiilhahes U3. diheiilhehe pe diheiilhahe L1. diheiilhehemp pe diheiilhahemp L2. diheiilhehec'h pe diheiilhahec'h L3. diheiilhehent pe diheiilhahent D. diheiilhehed pe diheiilhahed
 • U1.
  diheiilhehen
  pe
  diheiilhahen
 • U2.
  diheiilhehes
  pe
  diheiilhahes
 • U3.
  diheiilhehe
  pe
  diheiilhahe
 • L1.
  diheiilhehemp
  pe
  diheiilhahemp
 • L2.
  diheiilhehec'h
  pe
  diheiilhahec'h
 • L3.
  diheiilhehent
  pe
  diheiilhahent
 • D.
  diheiilhehed
  pe
  diheiilhahed
  Gallus U1. diheiilhen U2. diheiilhes U3. diheiilhe L1. diheiilhemp L2. diheiilhec'h L3. diheiilhent D. diheiilhed
 • U1.
  diheiilhen
 • U2.
  diheiilhes
 • U3.
  diheiilhe
 • L1.
  diheiilhemp
 • L2.
  diheiilhec'h
 • L3.
  diheiilhent
 • D.
  diheiilhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. diheiilhjen U2. diheiilhjes U3. diheiilhje L1. diheiilhjemp L2. diheiilhjec'h L3. diheiilhjent D. diheiilhjed
 • U1.
  diheiilhjen
 • U2.
  diheiilhjes
 • U3.
  diheiilhje
 • L1.
  diheiilhjemp
 • L2.
  diheiilhjec'h
 • L3.
  diheiilhjent
 • D.
  diheiilhjed
  Dic'hallus U1. diheiilhzen U2. diheiilhzes U3. diheiilhze L1. diheiilhzemp L2. diheiilhzec'h L3. diheiilhzent D. diheiilhzed
 • U1.
  diheiilhzen
 • U2.
  diheiilhzes
 • U3.
  diheiilhze
 • L1.
  diheiilhzemp
 • L2.
  diheiilhzec'h
 • L3.
  diheiilhzent
 • D.
  diheiilhzed
  Dic'hallus U1. diheiilhezen pe diheiilhazen U2. diheiilhezes pe diheiilhazes U3. diheiilheze pe diheiilhaze L1. diheiilhezemp pe diheiilhazemp L2. diheiilhezec'h pe diheiilhazec'h L3. diheiilhezent pe diheiilhazent D. diheiilhezed pe diheiilhazed
 • U1.
  diheiilhezen
  pe
  diheiilhazen
 • U2.
  diheiilhezes
  pe
  diheiilhazes
 • U3.
  diheiilheze
  pe
  diheiilhaze
 • L1.
  diheiilhezemp
  pe
  diheiilhazemp
 • L2.
  diheiilhezec'h
  pe
  diheiilhazec'h
 • L3.
  diheiilhezent
  pe
  diheiilhazent
 • D.
  diheiilhezed
  pe
  diheiilhazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. diheiilh U3. diheiliet L1. diheiliomp L2. diheiilhit L3. diheilient D.
 • U1.
 • U2.
  diheiilh
 • U3.
  diheiliet
 • L1.
  diheiliomp
 • L2.
  diheiilhit
 • L3.
  diheilient
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na ziheiilh ket
 • U3. na ziheiliet ket
 • L1. na ziheiliomp ket
 • L2. na ziheiilhit ket
 • L3. na ziheilient ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na ziheiilh ket U3. na ziheiliet ket L1. na ziheiliomp ket L2. na ziheiilhit ket L3. na ziheilient ket D.