dizeliañ

Galleg : perdre ses feuilles, (se) défeuiller, (s') éffeuiller

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Anv-gwan verb : dizeliet
Stumm ober : bezañ o tizeliañ
Stumm "en ur" : en ur zizeliañ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. dizelian U2. dizeliez U3. dizeilh L1. dizeliomp L2. dizeilhit L3. dizeliont D. dizelier
 • U1.
  dizelian
 • U2.
  dizeliez
 • U3.
  dizeilh
 • L1.
  dizeliomp
 • L2.
  dizeilhit
 • L3.
  dizeliont
 • D.
  dizelier

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. dizelien U2. dizelies U3. dizelie L1. dizeliemp L2. dizeliec'h L3. dizelient D. dizelied
 • U1.
  dizelien
 • U2.
  dizelies
 • U3.
  dizelie
 • L1.
  dizeliemp
 • L2.
  dizeliec'h
 • L3.
  dizelient
 • D.
  dizelied

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. dizeilhis pe dizeilhjon U2. dizeilhjout U3. dizelias L1. dizeilhjomp L2. dizeilhjoc'h L3. dizeilhjont D. dizeilhjod
 • U1.
  dizeilhis
  pe
  dizeilhjon
 • U2.
  dizeilhjout
 • U3.
  dizelias
 • L1.
  dizeilhjomp
 • L2.
  dizeilhjoc'h
 • L3.
  dizeilhjont
 • D.
  dizeilhjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. dizeilhin U2. dizeilhi U3. dizelio L1. dizeilhimp L2. dizeliot pe dizelioc'h L3. dizeilhint D. dizelior
 • U1.
  dizeilhin
 • U2.
  dizeilhi
 • U3.
  dizelio
 • L1.
  dizeilhimp
 • L2.
  dizeliot
  pe
  dizelioc'h
 • L3.
  dizeilhint
 • D.
  dizelior
  Amzer da zont U1. dizeilhin U2. dizeilhi U3. dizelio L1. dizeilhfomp L2. dizeilhfet L3. dizeilhfont D. dizeilhfer
 • U1.
  dizeilhin
 • U2.
  dizeilhi
 • U3.
  dizelio
 • L1.
  dizeilhfomp
 • L2.
  dizeilhfet
 • L3.
  dizeilhfont
 • D.
  dizeilhfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. dizeilhfen U2. dizeilhfes U3. dizeilhfe L1. dizeilhfemp L2. dizeilhfec'h L3. dizeilhfent D. dizeilhfed
 • U1.
  dizeilhfen
 • U2.
  dizeilhfes
 • U3.
  dizeilhfe
 • L1.
  dizeilhfemp
 • L2.
  dizeilhfec'h
 • L3.
  dizeilhfent
 • D.
  dizeilhfed
  Gallus U1. dizeilhen U2. dizeilhes U3. dizeilhe L1. dizeilhemp L2. dizeilhec'h L3. dizeilhent D. dizeilhed
 • U1.
  dizeilhen
 • U2.
  dizeilhes
 • U3.
  dizeilhe
 • L1.
  dizeilhemp
 • L2.
  dizeilhec'h
 • L3.
  dizeilhent
 • D.
  dizeilhed
  Gallus U1. dizeilhehen pe dizeilhahen U2. dizeilhehes pe dizeilhahes U3. dizeilhehe pe dizeilhahe L1. dizeilhehemp pe dizeilhahemp L2. dizeilhehec'h pe dizeilhahec'h L3. dizeilhehent pe dizeilhahent D. dizeilhehed pe dizeilhahed
 • U1.
  dizeilhehen
  pe
  dizeilhahen
 • U2.
  dizeilhehes
  pe
  dizeilhahes
 • U3.
  dizeilhehe
  pe
  dizeilhahe
 • L1.
  dizeilhehemp
  pe
  dizeilhahemp
 • L2.
  dizeilhehec'h
  pe
  dizeilhahec'h
 • L3.
  dizeilhehent
  pe
  dizeilhahent
 • D.
  dizeilhehed
  pe
  dizeilhahed
  Gallus U1. dizeilhen U2. dizeilhes U3. dizeilhe L1. dizeilhemp L2. dizeilhec'h L3. dizeilhent D. dizeilhed
 • U1.
  dizeilhen
 • U2.
  dizeilhes
 • U3.
  dizeilhe
 • L1.
  dizeilhemp
 • L2.
  dizeilhec'h
 • L3.
  dizeilhent
 • D.
  dizeilhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. dizeilhjen U2. dizeilhjes U3. dizeilhje L1. dizeilhjemp L2. dizeilhjec'h L3. dizeilhjent D. dizeilhjed
 • U1.
  dizeilhjen
 • U2.
  dizeilhjes
 • U3.
  dizeilhje
 • L1.
  dizeilhjemp
 • L2.
  dizeilhjec'h
 • L3.
  dizeilhjent
 • D.
  dizeilhjed
  Dic'hallus U1. dizeilhzen U2. dizeilhzes U3. dizeilhze L1. dizeilhzemp L2. dizeilhzec'h L3. dizeilhzent D. dizeilhzed
 • U1.
  dizeilhzen
 • U2.
  dizeilhzes
 • U3.
  dizeilhze
 • L1.
  dizeilhzemp
 • L2.
  dizeilhzec'h
 • L3.
  dizeilhzent
 • D.
  dizeilhzed
  Dic'hallus U1. dizeilhezen pe dizeilhazen U2. dizeilhezes pe dizeilhazes U3. dizeilheze pe dizeilhaze L1. dizeilhezemp pe dizeilhazemp L2. dizeilhezec'h pe dizeilhazec'h L3. dizeilhezent pe dizeilhazent D. dizeilhezed pe dizeilhazed
 • U1.
  dizeilhezen
  pe
  dizeilhazen
 • U2.
  dizeilhezes
  pe
  dizeilhazes
 • U3.
  dizeilheze
  pe
  dizeilhaze
 • L1.
  dizeilhezemp
  pe
  dizeilhazemp
 • L2.
  dizeilhezec'h
  pe
  dizeilhazec'h
 • L3.
  dizeilhezent
  pe
  dizeilhazent
 • D.
  dizeilhezed
  pe
  dizeilhazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. dizeilh U3. dizeliet L1. dizeliomp L2. dizeilhit L3. dizelient D.
 • U1.
 • U2.
  dizeilh
 • U3.
  dizeliet
 • L1.
  dizeliomp
 • L2.
  dizeilhit
 • L3.
  dizelient
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na zizeilh ket
 • U3. na zizeliet ket
 • L1. na zizeliomp ket
 • L2. na zizeilhit ket
 • L3. na zizelient ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na zizeilh ket U3. na zizeliet ket L1. na zizeliomp ket L2. na zizeilhit ket L3. na zizelient ket D.