dizeliennañ

Galleg : effeuiller, défeuiller

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
zizeliennañ tizeliennañ - tizeliennañ
Anv-gwan verb : dizeliennet
Stumm ober : bezañ o tizeliennañ
Stumm "en ur" : en ur zizeliennañ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. dizeliennan U2. dizeliennez U3. dizelienn L1. dizeliennomp L2. dizeliennit L3. dizeliennont D. dizelienner
 • U1.
  dizeliennan
 • U2.
  dizeliennez
 • U3.
  dizelienn
 • L1.
  dizeliennomp
 • L2.
  dizeliennit
 • L3.
  dizeliennont
 • D.
  dizelienner

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. dizeliennen U2. dizeliennes U3. dizelienne L1. dizeliennemp L2. dizeliennec'h L3. dizeliennent D. dizelienned
 • U1.
  dizeliennen
 • U2.
  dizeliennes
 • U3.
  dizelienne
 • L1.
  dizeliennemp
 • L2.
  dizeliennec'h
 • L3.
  dizeliennent
 • D.
  dizelienned

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. dizeliennis pe dizeliennjon U2. dizeliennjout U3. dizeliennas L1. dizeliennjomp L2. dizeliennjoc'h L3. dizeliennjont D. dizeliennjod
 • U1.
  dizeliennis
  pe
  dizeliennjon
 • U2.
  dizeliennjout
 • U3.
  dizeliennas
 • L1.
  dizeliennjomp
 • L2.
  dizeliennjoc'h
 • L3.
  dizeliennjont
 • D.
  dizeliennjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. dizeliennin U2. dizelienni U3. dizelienno L1. dizeliennimp L2. dizeliennot pe dizeliennoc'h L3. dizeliennint D. dizeliennor
 • U1.
  dizeliennin
 • U2.
  dizelienni
 • U3.
  dizelienno
 • L1.
  dizeliennimp
 • L2.
  dizeliennot
  pe
  dizeliennoc'h
 • L3.
  dizeliennint
 • D.
  dizeliennor
  Amzer da zont U1. dizeliennin U2. dizelienni U3. dizelienno L1. dizeliennfomp L2. dizeliennfet L3. dizeliennfont D. dizeliennfer
 • U1.
  dizeliennin
 • U2.
  dizelienni
 • U3.
  dizelienno
 • L1.
  dizeliennfomp
 • L2.
  dizeliennfet
 • L3.
  dizeliennfont
 • D.
  dizeliennfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. dizeliennfen U2. dizeliennfes U3. dizeliennfe L1. dizeliennfemp L2. dizeliennfec'h L3. dizeliennfent D. dizeliennfed
 • U1.
  dizeliennfen
 • U2.
  dizeliennfes
 • U3.
  dizeliennfe
 • L1.
  dizeliennfemp
 • L2.
  dizeliennfec'h
 • L3.
  dizeliennfent
 • D.
  dizeliennfed
  Gallus U1. dizeliennhen U2. dizeliennhes U3. dizeliennhe L1. dizeliennhemp L2. dizeliennhec'h L3. dizeliennhent D. dizeliennhed
 • U1.
  dizeliennhen
 • U2.
  dizeliennhes
 • U3.
  dizeliennhe
 • L1.
  dizeliennhemp
 • L2.
  dizeliennhec'h
 • L3.
  dizeliennhent
 • D.
  dizeliennhed
  Gallus U1. dizeliennehen pe dizeliennahen U2. dizeliennehes pe dizeliennahes U3. dizeliennehe pe dizeliennahe L1. dizeliennehemp pe dizeliennahemp L2. dizeliennehec'h pe dizeliennahec'h L3. dizeliennehent pe dizeliennahent D. dizeliennehed pe dizeliennahed
 • U1.
  dizeliennehen
  pe
  dizeliennahen
 • U2.
  dizeliennehes
  pe
  dizeliennahes
 • U3.
  dizeliennehe
  pe
  dizeliennahe
 • L1.
  dizeliennehemp
  pe
  dizeliennahemp
 • L2.
  dizeliennehec'h
  pe
  dizeliennahec'h
 • L3.
  dizeliennehent
  pe
  dizeliennahent
 • D.
  dizeliennehed
  pe
  dizeliennahed
  Gallus U1. dizeliennhen U2. dizeliennhes U3. dizeliennhe L1. dizeliennhemp L2. dizeliennhec'h L3. dizeliennhent D. dizeliennhed
 • U1.
  dizeliennhen
 • U2.
  dizeliennhes
 • U3.
  dizeliennhe
 • L1.
  dizeliennhemp
 • L2.
  dizeliennhec'h
 • L3.
  dizeliennhent
 • D.
  dizeliennhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. dizeliennjen U2. dizeliennjes U3. dizeliennje L1. dizeliennjemp L2. dizeliennjec'h L3. dizeliennjent D. dizeliennjed
 • U1.
  dizeliennjen
 • U2.
  dizeliennjes
 • U3.
  dizeliennje
 • L1.
  dizeliennjemp
 • L2.
  dizeliennjec'h
 • L3.
  dizeliennjent
 • D.
  dizeliennjed
  Dic'hallus U1. dizeliennzen U2. dizeliennzes U3. dizeliennze L1. dizeliennzemp L2. dizeliennzec'h L3. dizeliennzent D. dizeliennzed
 • U1.
  dizeliennzen
 • U2.
  dizeliennzes
 • U3.
  dizeliennze
 • L1.
  dizeliennzemp
 • L2.
  dizeliennzec'h
 • L3.
  dizeliennzent
 • D.
  dizeliennzed
  Dic'hallus U1. dizeliennezen pe dizeliennazen U2. dizeliennezes pe dizeliennazes U3. dizelienneze pe dizeliennaze L1. dizeliennezemp pe dizeliennazemp L2. dizeliennezec'h pe dizeliennazec'h L3. dizeliennezent pe dizeliennazent D. dizeliennezed pe dizeliennazed
 • U1.
  dizeliennezen
  pe
  dizeliennazen
 • U2.
  dizeliennezes
  pe
  dizeliennazes
 • U3.
  dizelienneze
  pe
  dizeliennaze
 • L1.
  dizeliennezemp
  pe
  dizeliennazemp
 • L2.
  dizeliennezec'h
  pe
  dizeliennazec'h
 • L3.
  dizeliennezent
  pe
  dizeliennazent
 • D.
  dizeliennezed
  pe
  dizeliennazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. dizelienn U3. dizeliennet L1. dizeliennomp L2. dizeliennit L3. dizeliennent D.
 • U1.
 • U2.
  dizelienn
 • U3.
  dizeliennet
 • L1.
  dizeliennomp
 • L2.
  dizeliennit
 • L3.
  dizeliennent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na zizelienn ket
 • U3. na zizeliennet ket
 • L1. na zizeliennomp ket
 • L2. na zizeliennit ket
 • L3. na zizeliennent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na zizelienn ket U3. na zizeliennet ket L1. na zizeliennomp ket L2. na zizeliennit ket L3. na zizeliennent ket D.
^