dont

Stummoù all : donet(Gwenedeg )

Galleg : venir, arriver, en venir à, pousser, réussir, (s') améliorer, donner, rapporter, ramener

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
zont tont - tont
Anv-gwan verb : deuet
Stumm ober : bezañ o tont
Stumm "en ur" : en ur zont

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. deuan U2. deuez U3. deu L1. deuomp L2. deuit L3. deuont D. deuer
 • U1.
  deuan
 • U2.
  deuez
 • U3.
  deu
 • L1.
  deuomp
 • L2.
  deuit
 • L3.
  deuont
 • D.
  deuer

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. deuen U2. deues U3. deue L1. deuemp L2. deuec'h L3. deuent D. deued
 • U1.
  deuen
 • U2.
  deues
 • U3.
  deue
 • L1.
  deuemp
 • L2.
  deuec'h
 • L3.
  deuent
 • D.
  deued

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. deuis U2. deujout U3. deuas L1. deujomp L2. deujoc'h L3. deujont D. deujod
 • U1.
  deuis
 • U2.
  deujout
 • U3.
  deuas
 • L1.
  deujomp
 • L2.
  deujoc'h
 • L3.
  deujont
 • D.
  deujod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. deuin U2. deui U3. deuio pe deuy L1. deuimp L2. deuot pe deuoc'h L3. deuint D. deuor
 • U1.
  deuin
 • U2.
  deui
 • U3.
  deuio
  pe
  deuy
 • L1.
  deuimp
 • L2.
  deuot
  pe
  deuoc'h
 • L3.
  deuint
 • D.
  deuor
  Amzer da zont U1. deuin U2. deui U3. deuio pe deuy L1. deufomp L2. deufet L3. deufont D. deufer
 • U1.
  deuin
 • U2.
  deui
 • U3.
  deuio
  pe
  deuy
 • L1.
  deufomp
 • L2.
  deufet
 • L3.
  deufont
 • D.
  deufer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. deufen U2. deufes U3. deufe L1. deufemp L2. deufec'h L3. deufent D. deufed
 • U1.
  deufen
 • U2.
  deufes
 • U3.
  deufe
 • L1.
  deufemp
 • L2.
  deufec'h
 • L3.
  deufent
 • D.
  deufed
  Gallus U1. deuhen U2. deuhes U3. deuhe L1. deuhemp L2. deuhec'h L3. deuhent D. deuhed
 • U1.
  deuhen
 • U2.
  deuhes
 • U3.
  deuhe
 • L1.
  deuhemp
 • L2.
  deuhec'h
 • L3.
  deuhent
 • D.
  deuhed
  Gallus U1. deuehen pe deuahen U2. deuehes pe deuahes U3. deuehe pe deuahe L1. deuehemp pe deuahemp L2. deuehec'h pe deuahec'h L3. deuehent pe deuahent D. deuehed pe deuahed
 • U1.
  deuehen
  pe
  deuahen
 • U2.
  deuehes
  pe
  deuahes
 • U3.
  deuehe
  pe
  deuahe
 • L1.
  deuehemp
  pe
  deuahemp
 • L2.
  deuehec'h
  pe
  deuahec'h
 • L3.
  deuehent
  pe
  deuahent
 • D.
  deuehed
  pe
  deuahed
  Gallus U1. deuhen U2. deuhes U3. deuhe L1. deuhemp L2. deuhec'h L3. deuhent D. deuhed
 • U1.
  deuhen
 • U2.
  deuhes
 • U3.
  deuhe
 • L1.
  deuhemp
 • L2.
  deuhec'h
 • L3.
  deuhent
 • D.
  deuhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. deujen U2. deujes U3. deuje L1. deujemp L2. deujec'h L3. deujent D. deujed
 • U1.
  deujen
 • U2.
  deujes
 • U3.
  deuje
 • L1.
  deujemp
 • L2.
  deujec'h
 • L3.
  deujent
 • D.
  deujed
  Dic'hallus U1. deuzen U2. deuzes U3. deuze L1. deuzemp L2. deuzec'h L3. deuzent D. deuzed
 • U1.
  deuzen
 • U2.
  deuzes
 • U3.
  deuze
 • L1.
  deuzemp
 • L2.
  deuzec'h
 • L3.
  deuzent
 • D.
  deuzed
  Dic'hallus U1. deuezen pe deuazen U2. deuezes pe deuazes U3. deueze pe deuaze L1. deuezemp pe deuazemp L2. deuezec'h pe deuazec'h L3. deuezent pe deuazent D. deuezed pe deuazed
 • U1.
  deuezen
  pe
  deuazen
 • U2.
  deuezes
  pe
  deuazes
 • U3.
  deueze
  pe
  deuaze
 • L1.
  deuezemp
  pe
  deuazemp
 • L2.
  deuezec'h
  pe
  deuazec'h
 • L3.
  deuezent
  pe
  deuazent
 • D.
  deuezed
  pe
  deuazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. deus U3. deuet L1. deuomp L2. deuit L3. deuent D.
 • U1.
 • U2.
  deus
 • U3.
  deuet
 • L1.
  deuomp
 • L2.
  deuit
 • L3.
  deuent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na zeu ket
 • U3. na zeuet ket
 • L1. na zeuomp ket
 • L2. na zeuit ket
 • L3. na zeuent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na zeu ket U3. na zeuet ket L1. na zeuomp ket L2. na zeuit ket L3. na zeuent ket D.
^