frondiñ

Galleg : aromatiser, parfumer, frantal (puer), sentir (une fleur), exhaler une bonne odeur, fleurer, embaumer

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Anv-gwan verb : frondet
Stumm ober : bezañ o frondiñ
Stumm "en ur" : en ur frondiñ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. frondan U2. frondez U3. frond L1. frondomp L2. frondit L3. frondont D. fronder
 • U1.
  frondan
 • U2.
  frondez
 • U3.
  frond
 • L1.
  frondomp
 • L2.
  frondit
 • L3.
  frondont
 • D.
  fronder

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. fronden U2. frondes U3. fronde L1. frondemp L2. frondec'h L3. frondent D. fronded
 • U1.
  fronden
 • U2.
  frondes
 • U3.
  fronde
 • L1.
  frondemp
 • L2.
  frondec'h
 • L3.
  frondent
 • D.
  fronded

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. frondis pe frondjon U2. frondjout U3. frondas L1. frondjomp L2. frondjoc'h L3. frondjont D. frondjod
 • U1.
  frondis
  pe
  frondjon
 • U2.
  frondjout
 • U3.
  frondas
 • L1.
  frondjomp
 • L2.
  frondjoc'h
 • L3.
  frondjont
 • D.
  frondjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. frondin U2. frondi U3. frondo L1. frondimp L2. frondot pe frondoc'h L3. frondint D. frondor
 • U1.
  frondin
 • U2.
  frondi
 • U3.
  frondo
 • L1.
  frondimp
 • L2.
  frondot
  pe
  frondoc'h
 • L3.
  frondint
 • D.
  frondor
  Amzer da zont U1. frondin U2. frondi U3. frondo L1. frondfomp L2. frondfet L3. frondfont D. frondfer
 • U1.
  frondin
 • U2.
  frondi
 • U3.
  frondo
 • L1.
  frondfomp
 • L2.
  frondfet
 • L3.
  frondfont
 • D.
  frondfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. frondfen U2. frondfes U3. frondfe L1. frondfemp L2. frondfec'h L3. frondfent D. frondfed
 • U1.
  frondfen
 • U2.
  frondfes
 • U3.
  frondfe
 • L1.
  frondfemp
 • L2.
  frondfec'h
 • L3.
  frondfent
 • D.
  frondfed
  Gallus U1. frondhen U2. frondhes U3. frondhe L1. frondhemp L2. frondhec'h L3. frondhent D. frondhed
 • U1.
  frondhen
 • U2.
  frondhes
 • U3.
  frondhe
 • L1.
  frondhemp
 • L2.
  frondhec'h
 • L3.
  frondhent
 • D.
  frondhed
  Gallus U1. frondehen pe frondahen U2. frondehes pe frondahes U3. frondehe pe frondahe L1. frondehemp pe frondahemp L2. frondehec'h pe frondahec'h L3. frondehent pe frondahent D. frondehed pe frondahed
 • U1.
  frondehen
  pe
  frondahen
 • U2.
  frondehes
  pe
  frondahes
 • U3.
  frondehe
  pe
  frondahe
 • L1.
  frondehemp
  pe
  frondahemp
 • L2.
  frondehec'h
  pe
  frondahec'h
 • L3.
  frondehent
  pe
  frondahent
 • D.
  frondehed
  pe
  frondahed
  Gallus U1. frondhen U2. frondhes U3. frondhe L1. frondhemp L2. frondhec'h L3. frondhent D. frondhed
 • U1.
  frondhen
 • U2.
  frondhes
 • U3.
  frondhe
 • L1.
  frondhemp
 • L2.
  frondhec'h
 • L3.
  frondhent
 • D.
  frondhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. frondjen U2. frondjes U3. frondje L1. frondjemp L2. frondjec'h L3. frondjent D. frondjed
 • U1.
  frondjen
 • U2.
  frondjes
 • U3.
  frondje
 • L1.
  frondjemp
 • L2.
  frondjec'h
 • L3.
  frondjent
 • D.
  frondjed
  Dic'hallus U1. frondzen U2. frondzes U3. frondze L1. frondzemp L2. frondzec'h L3. frondzent D. frondzed
 • U1.
  frondzen
 • U2.
  frondzes
 • U3.
  frondze
 • L1.
  frondzemp
 • L2.
  frondzec'h
 • L3.
  frondzent
 • D.
  frondzed
  Dic'hallus U1. frondezen pe frondazen U2. frondezes pe frondazes U3. frondeze pe frondaze L1. frondezemp pe frondazemp L2. frondezec'h pe frondazec'h L3. frondezent pe frondazent D. frondezed pe frondazed
 • U1.
  frondezen
  pe
  frondazen
 • U2.
  frondezes
  pe
  frondazes
 • U3.
  frondeze
  pe
  frondaze
 • L1.
  frondezemp
  pe
  frondazemp
 • L2.
  frondezec'h
  pe
  frondazec'h
 • L3.
  frondezent
  pe
  frondazent
 • D.
  frondezed
  pe
  frondazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. frond U3. frondet L1. frondomp L2. frondit L3. frondent D.
 • U1.
 • U2.
  frond
 • U3.
  frondet
 • L1.
  frondomp
 • L2.
  frondit
 • L3.
  frondent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na frond ket
 • U3. na frondet ket
 • L1. na frondomp ket
 • L2. na frondit ket
 • L3. na frondent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na frond ket U3. na frondet ket L1. na frondomp ket L2. na frondit ket L3. na frondent ket D.