gwallskoliañ

Galleg : donner le mauvais exemple à

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Anv-gwan verb : gwallskoliet
Stumm ober : bezañ o wallskoliañ
Stumm "en ur" : en ur wallskoliañ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. gwallskolian U2. gwallskoliez U3. gwallskoilh L1. gwallskoliomp L2. gwallskoilhit L3. gwallskoliont D. gwallskolier
 • U1.
  gwallskolian
 • U2.
  gwallskoliez
 • U3.
  gwallskoilh
 • L1.
  gwallskoliomp
 • L2.
  gwallskoilhit
 • L3.
  gwallskoliont
 • D.
  gwallskolier

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. gwallskolien U2. gwallskolies U3. gwallskolie L1. gwallskoliemp L2. gwallskoliec'h L3. gwallskolient D. gwallskolied
 • U1.
  gwallskolien
 • U2.
  gwallskolies
 • U3.
  gwallskolie
 • L1.
  gwallskoliemp
 • L2.
  gwallskoliec'h
 • L3.
  gwallskolient
 • D.
  gwallskolied

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. gwallskoilhis pe gwallskoilhjon U2. gwallskoilhjout U3. gwallskolias L1. gwallskoilhjomp L2. gwallskoilhjoc'h L3. gwallskoilhjont D. gwallskoilhjod
 • U1.
  gwallskoilhis
  pe
  gwallskoilhjon
 • U2.
  gwallskoilhjout
 • U3.
  gwallskolias
 • L1.
  gwallskoilhjomp
 • L2.
  gwallskoilhjoc'h
 • L3.
  gwallskoilhjont
 • D.
  gwallskoilhjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. gwallskoilhin U2. gwallskoilhi U3. gwallskolio L1. gwallskoilhimp L2. gwallskoliot pe gwallskolioc'h L3. gwallskoilhint D. gwallskolior
 • U1.
  gwallskoilhin
 • U2.
  gwallskoilhi
 • U3.
  gwallskolio
 • L1.
  gwallskoilhimp
 • L2.
  gwallskoliot
  pe
  gwallskolioc'h
 • L3.
  gwallskoilhint
 • D.
  gwallskolior
  Amzer da zont U1. gwallskoilhin U2. gwallskoilhi U3. gwallskolio L1. gwallskoilhfomp L2. gwallskoilhfet L3. gwallskoilhfont D. gwallskoilhfer
 • U1.
  gwallskoilhin
 • U2.
  gwallskoilhi
 • U3.
  gwallskolio
 • L1.
  gwallskoilhfomp
 • L2.
  gwallskoilhfet
 • L3.
  gwallskoilhfont
 • D.
  gwallskoilhfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. gwallskoilhfen U2. gwallskoilhfes U3. gwallskoilhfe L1. gwallskoilhfemp L2. gwallskoilhfec'h L3. gwallskoilhfent D. gwallskoilhfed
 • U1.
  gwallskoilhfen
 • U2.
  gwallskoilhfes
 • U3.
  gwallskoilhfe
 • L1.
  gwallskoilhfemp
 • L2.
  gwallskoilhfec'h
 • L3.
  gwallskoilhfent
 • D.
  gwallskoilhfed
  Gallus U1. gwallskoilhen U2. gwallskoilhes U3. gwallskoilhe L1. gwallskoilhemp L2. gwallskoilhec'h L3. gwallskoilhent D. gwallskoilhed
 • U1.
  gwallskoilhen
 • U2.
  gwallskoilhes
 • U3.
  gwallskoilhe
 • L1.
  gwallskoilhemp
 • L2.
  gwallskoilhec'h
 • L3.
  gwallskoilhent
 • D.
  gwallskoilhed
  Gallus U1. gwallskoilhehen pe gwallskoilhahen U2. gwallskoilhehes pe gwallskoilhahes U3. gwallskoilhehe pe gwallskoilhahe L1. gwallskoilhehemp pe gwallskoilhahemp L2. gwallskoilhehec'h pe gwallskoilhahec'h L3. gwallskoilhehent pe gwallskoilhahent D. gwallskoilhehed pe gwallskoilhahed
 • U1.
  gwallskoilhehen
  pe
  gwallskoilhahen
 • U2.
  gwallskoilhehes
  pe
  gwallskoilhahes
 • U3.
  gwallskoilhehe
  pe
  gwallskoilhahe
 • L1.
  gwallskoilhehemp
  pe
  gwallskoilhahemp
 • L2.
  gwallskoilhehec'h
  pe
  gwallskoilhahec'h
 • L3.
  gwallskoilhehent
  pe
  gwallskoilhahent
 • D.
  gwallskoilhehed
  pe
  gwallskoilhahed
  Gallus U1. gwallskoilhen U2. gwallskoilhes U3. gwallskoilhe L1. gwallskoilhemp L2. gwallskoilhec'h L3. gwallskoilhent D. gwallskoilhed
 • U1.
  gwallskoilhen
 • U2.
  gwallskoilhes
 • U3.
  gwallskoilhe
 • L1.
  gwallskoilhemp
 • L2.
  gwallskoilhec'h
 • L3.
  gwallskoilhent
 • D.
  gwallskoilhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. gwallskoilhjen U2. gwallskoilhjes U3. gwallskoilhje L1. gwallskoilhjemp L2. gwallskoilhjec'h L3. gwallskoilhjent D. gwallskoilhjed
 • U1.
  gwallskoilhjen
 • U2.
  gwallskoilhjes
 • U3.
  gwallskoilhje
 • L1.
  gwallskoilhjemp
 • L2.
  gwallskoilhjec'h
 • L3.
  gwallskoilhjent
 • D.
  gwallskoilhjed
  Dic'hallus U1. gwallskoilhzen U2. gwallskoilhzes U3. gwallskoilhze L1. gwallskoilhzemp L2. gwallskoilhzec'h L3. gwallskoilhzent D. gwallskoilhzed
 • U1.
  gwallskoilhzen
 • U2.
  gwallskoilhzes
 • U3.
  gwallskoilhze
 • L1.
  gwallskoilhzemp
 • L2.
  gwallskoilhzec'h
 • L3.
  gwallskoilhzent
 • D.
  gwallskoilhzed
  Dic'hallus U1. gwallskoilhezen pe gwallskoilhazen U2. gwallskoilhezes pe gwallskoilhazes U3. gwallskoilheze pe gwallskoilhaze L1. gwallskoilhezemp pe gwallskoilhazemp L2. gwallskoilhezec'h pe gwallskoilhazec'h L3. gwallskoilhezent pe gwallskoilhazent D. gwallskoilhezed pe gwallskoilhazed
 • U1.
  gwallskoilhezen
  pe
  gwallskoilhazen
 • U2.
  gwallskoilhezes
  pe
  gwallskoilhazes
 • U3.
  gwallskoilheze
  pe
  gwallskoilhaze
 • L1.
  gwallskoilhezemp
  pe
  gwallskoilhazemp
 • L2.
  gwallskoilhezec'h
  pe
  gwallskoilhazec'h
 • L3.
  gwallskoilhezent
  pe
  gwallskoilhazent
 • D.
  gwallskoilhezed
  pe
  gwallskoilhazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. gwallskoilh U3. gwallskoliet L1. gwallskoliomp L2. gwallskoilhit L3. gwallskolient D.
 • U1.
 • U2.
  gwallskoilh
 • U3.
  gwallskoliet
 • L1.
  gwallskoliomp
 • L2.
  gwallskoilhit
 • L3.
  gwallskolient
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na wallskoilh ket
 • U3. na wallskoliet ket
 • L1. na wallskoliomp ket
 • L2. na wallskoilhit ket
 • L3. na wallskolient ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na wallskoilh ket U3. na wallskoliet ket L1. na wallskoliomp ket L2. na wallskoilhit ket L3. na wallskolient ket D.