kemer

Stummoù all : kemerout

Galleg : prendre (tous sens), saisir, capturer, attraper, (s') offenser, (se) formaliser, (s') offusquer

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Anv-gwan verb : kemeret
Stumm ober : bezañ o kemer
Stumm "en ur" : en ur gemer

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. kemeran U2. kemerez U3. kemer L1. kemeromp L2. kemerit L3. kemeront D. kemerer
 • U1.
  kemeran
 • U2.
  kemerez
 • U3.
  kemer
 • L1.
  kemeromp
 • L2.
  kemerit
 • L3.
  kemeront
 • D.
  kemerer

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. kemeren U2. kemeres U3. kemere L1. kemeremp L2. kemerec'h L3. kemerent D. kemered
 • U1.
  kemeren
 • U2.
  kemeres
 • U3.
  kemere
 • L1.
  kemeremp
 • L2.
  kemerec'h
 • L3.
  kemerent
 • D.
  kemered

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. kemeris pe kemerjon U2. kemerjout U3. kemeras L1. kemerjomp L2. kemerjoc'h L3. kemerjont D. kemerjod
 • U1.
  kemeris
  pe
  kemerjon
 • U2.
  kemerjout
 • U3.
  kemeras
 • L1.
  kemerjomp
 • L2.
  kemerjoc'h
 • L3.
  kemerjont
 • D.
  kemerjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. kemerin U2. kemeri U3. kemero L1. kemerimp L2. kemerot pe kemeroc'h L3. kemerint D. kemeror
 • U1.
  kemerin
 • U2.
  kemeri
 • U3.
  kemero
 • L1.
  kemerimp
 • L2.
  kemerot
  pe
  kemeroc'h
 • L3.
  kemerint
 • D.
  kemeror
  Amzer da zont U1. kemerin U2. kemeri U3. kemero L1. kemerfomp L2. kemerfet L3. kemerfont D. kemerfer
 • U1.
  kemerin
 • U2.
  kemeri
 • U3.
  kemero
 • L1.
  kemerfomp
 • L2.
  kemerfet
 • L3.
  kemerfont
 • D.
  kemerfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. kemerfen U2. kemerfes U3. kemerfe L1. kemerfemp L2. kemerfec'h L3. kemerfent D. kemerfed
 • U1.
  kemerfen
 • U2.
  kemerfes
 • U3.
  kemerfe
 • L1.
  kemerfemp
 • L2.
  kemerfec'h
 • L3.
  kemerfent
 • D.
  kemerfed
  Gallus U1. kemerhen U2. kemerhes U3. kemerhe L1. kemerhemp L2. kemerhec'h L3. kemerhent D. kemerhed
 • U1.
  kemerhen
 • U2.
  kemerhes
 • U3.
  kemerhe
 • L1.
  kemerhemp
 • L2.
  kemerhec'h
 • L3.
  kemerhent
 • D.
  kemerhed
  Gallus U1. kemerehen pe kemerahen U2. kemerehes pe kemerahes U3. kemerehe pe kemerahe L1. kemerehemp pe kemerahemp L2. kemerehec'h pe kemerahec'h L3. kemerehent pe kemerahent D. kemerehed pe kemerahed
 • U1.
  kemerehen
  pe
  kemerahen
 • U2.
  kemerehes
  pe
  kemerahes
 • U3.
  kemerehe
  pe
  kemerahe
 • L1.
  kemerehemp
  pe
  kemerahemp
 • L2.
  kemerehec'h
  pe
  kemerahec'h
 • L3.
  kemerehent
  pe
  kemerahent
 • D.
  kemerehed
  pe
  kemerahed
  Gallus U1. kemerhen U2. kemerhes U3. kemerhe L1. kemerhemp L2. kemerhec'h L3. kemerhent D. kemerhed
 • U1.
  kemerhen
 • U2.
  kemerhes
 • U3.
  kemerhe
 • L1.
  kemerhemp
 • L2.
  kemerhec'h
 • L3.
  kemerhent
 • D.
  kemerhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. kemerjen U2. kemerjes U3. kemerje L1. kemerjemp L2. kemerjec'h L3. kemerjent D. kemerjed
 • U1.
  kemerjen
 • U2.
  kemerjes
 • U3.
  kemerje
 • L1.
  kemerjemp
 • L2.
  kemerjec'h
 • L3.
  kemerjent
 • D.
  kemerjed
  Dic'hallus U1. kemerzen U2. kemerzes U3. kemerze L1. kemerzemp L2. kemerzec'h L3. kemerzent D. kemerzed
 • U1.
  kemerzen
 • U2.
  kemerzes
 • U3.
  kemerze
 • L1.
  kemerzemp
 • L2.
  kemerzec'h
 • L3.
  kemerzent
 • D.
  kemerzed
  Dic'hallus U1. kemerezen pe kemerazen U2. kemerezes pe kemerazes U3. kemereze pe kemeraze L1. kemerezemp pe kemerazemp L2. kemerezec'h pe kemerazec'h L3. kemerezent pe kemerazent D. kemerezed pe kemerazed
 • U1.
  kemerezen
  pe
  kemerazen
 • U2.
  kemerezes
  pe
  kemerazes
 • U3.
  kemereze
  pe
  kemeraze
 • L1.
  kemerezemp
  pe
  kemerazemp
 • L2.
  kemerezec'h
  pe
  kemerazec'h
 • L3.
  kemerezent
  pe
  kemerazent
 • D.
  kemerezed
  pe
  kemerazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. kemer U3. kemeret L1. kemeromp L2. kemerit L3. kemerent D.
 • U1.
 • U2.
  kemer
 • U3.
  kemeret
 • L1.
  kemeromp
 • L2.
  kemerit
 • L3.
  kemerent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na gemer ket
 • U3. na gemeret ket
 • L1. na gemeromp ket
 • L2. na gemerit ket
 • L3. na gemerent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na gemer ket U3. na gemeret ket L1. na gemeromp ket L2. na gemerit ket L3. na gemerent ket D.