peurober

Galleg : achever, accomplir, consommer, parfaire, compléter

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Evezhiadenn: verb savet diwar ar rakger "peur-" hag ar verb "ober"

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
beurober - feurober -
Anv-gwan verb : peurc'hraet
Stumm ober : bezañ o peurober
Stumm "en ur" : en ur beurober

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. peurc'hran U2. peurc'hraez U3. peurc'hra L1. peurc'hreomp L2. peurc'hrit L3. peurc'hreont D. peurc'hreer
 • U1.
  peurc'hran
 • U2.
  peurc'hraez
 • U3.
  peurc'hra
 • L1.
  peurc'hreomp
 • L2.
  peurc'hrit
 • L3.
  peurc'hreont
 • D.
  peurc'hreer

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. peurc'hraen U2. peurc'hraes U3. peurc'hrae L1. peurc'hraemp L2. peurc'hraec'h L3. peurc'hraent D. peurc'hraed
 • U1.
  peurc'hraen
 • U2.
  peurc'hraes
 • U3.
  peurc'hrae
 • L1.
  peurc'hraemp
 • L2.
  peurc'hraec'h
 • L3.
  peurc'hraent
 • D.
  peurc'hraed

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. peurc'hris pe peurc'hrejon U2. peurc'hrejout U3. peurc'hreas L1. peurc'hrejomp L2. peurc'hrejoc'h L3. peurc'hrejont D. peurc'hrejod
 • U1.
  peurc'hris
  pe
  peurc'hrejon
 • U2.
  peurc'hrejout
 • U3.
  peurc'hreas
 • L1.
  peurc'hrejomp
 • L2.
  peurc'hrejoc'h
 • L3.
  peurc'hrejont
 • D.
  peurc'hrejod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. peurc'hrin U2. peurc'hri U3. peurc'hraio pe peurc'hray L1. peurc'hraimp L2. peurc'hreot pe peurc'hreoc'h L3. peurc'hraint D. peurc'hreor
 • U1.
  peurc'hrin
 • U2.
  peurc'hri
 • U3.
  peurc'hraio
  pe
  peurc'hray
 • L1.
  peurc'hraimp
 • L2.
  peurc'hreot
  pe
  peurc'hreoc'h
 • L3.
  peurc'hraint
 • D.
  peurc'hreor
  Amzer da zont U1. peurc'hrin U2. peurc'hri U3. peurc'hraio pe peurc'hray L1. peurc'hrefomp L2. peurc'hrefet L3. peurc'hrefont D. peurc'hrefer
 • U1.
  peurc'hrin
 • U2.
  peurc'hri
 • U3.
  peurc'hraio
  pe
  peurc'hray
 • L1.
  peurc'hrefomp
 • L2.
  peurc'hrefet
 • L3.
  peurc'hrefont
 • D.
  peurc'hrefer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. peurc'hrafen U2. peurc'hrafes U3. peurc'hrafe L1. peurc'hrafemp L2. peurc'hrafec'h L3. peurc'hrafent D. peurc'hrafed
 • U1.
  peurc'hrafen
 • U2.
  peurc'hrafes
 • U3.
  peurc'hrafe
 • L1.
  peurc'hrafemp
 • L2.
  peurc'hrafec'h
 • L3.
  peurc'hrafent
 • D.
  peurc'hrafed
  Gallus U1. peurc'hrhen U2. peurc'hrhes U3. peurc'hrhe L1. peurc'hrhemp L2. peurc'hrhec'h L3. peurc'hrhent D. peurc'hrhed
 • U1.
  peurc'hrhen
 • U2.
  peurc'hrhes
 • U3.
  peurc'hrhe
 • L1.
  peurc'hrhemp
 • L2.
  peurc'hrhec'h
 • L3.
  peurc'hrhent
 • D.
  peurc'hrhed
  Gallus U1. peurc'hrehen pe peurc'hrahen U2. peurc'hrehes pe peurc'hrahes U3. peurc'hrehe pe peurc'hrahe L1. peurc'hrehemp pe peurc'hrahemp L2. peurc'hrehec'h pe peurc'hrahec'h L3. peurc'hrehent pe peurc'hrahent D. peurc'hrehed pe peurc'hrahed
 • U1.
  peurc'hrehen
  pe
  peurc'hrahen
 • U2.
  peurc'hrehes
  pe
  peurc'hrahes
 • U3.
  peurc'hrehe
  pe
  peurc'hrahe
 • L1.
  peurc'hrehemp
  pe
  peurc'hrahemp
 • L2.
  peurc'hrehec'h
  pe
  peurc'hrahec'h
 • L3.
  peurc'hrehent
  pe
  peurc'hrahent
 • D.
  peurc'hrehed
  pe
  peurc'hrahed
  Gallus U1. peurc'hrahen U2. peurc'hrahes U3. peurc'hrahe L1. peurc'hrahemp L2. peurc'hrahec'h L3. peurc'hrahent D. peurc'hrahed
 • U1.
  peurc'hrahen
 • U2.
  peurc'hrahes
 • U3.
  peurc'hrahe
 • L1.
  peurc'hrahemp
 • L2.
  peurc'hrahec'h
 • L3.
  peurc'hrahent
 • D.
  peurc'hrahed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. peurc'hrajen U2. peurc'hrajes U3. peurc'hraje L1. peurc'hrajemp L2. peurc'hrajec'h L3. peurc'hrajent D. peurc'hrajed
 • U1.
  peurc'hrajen
 • U2.
  peurc'hrajes
 • U3.
  peurc'hraje
 • L1.
  peurc'hrajemp
 • L2.
  peurc'hrajec'h
 • L3.
  peurc'hrajent
 • D.
  peurc'hrajed
  Dic'hallus U1. peurc'hrzen U2. peurc'hrzes U3. peurc'hrze L1. peurc'hrzemp L2. peurc'hrzec'h L3. peurc'hrzent D. peurc'hrzed
 • U1.
  peurc'hrzen
 • U2.
  peurc'hrzes
 • U3.
  peurc'hrze
 • L1.
  peurc'hrzemp
 • L2.
  peurc'hrzec'h
 • L3.
  peurc'hrzent
 • D.
  peurc'hrzed
  Dic'hallus U1. peurc'hrezen pe peurc'hrazen U2. peurc'hrezes pe peurc'hrazes U3. peurc'hreze pe peurc'hraze L1. peurc'hrezemp pe peurc'hrazemp L2. peurc'hrezec'h pe peurc'hrazec'h L3. peurc'hrezent pe peurc'hrazent D. peurc'hrezed pe peurc'hrazed
 • U1.
  peurc'hrezen
  pe
  peurc'hrazen
 • U2.
  peurc'hrezes
  pe
  peurc'hrazes
 • U3.
  peurc'hreze
  pe
  peurc'hraze
 • L1.
  peurc'hrezemp
  pe
  peurc'hrazemp
 • L2.
  peurc'hrezec'h
  pe
  peurc'hrazec'h
 • L3.
  peurc'hrezent
  pe
  peurc'hrazent
 • D.
  peurc'hrezed
  pe
  peurc'hrazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. peurc'hra U3. peurc'hraet L1. peurc'hreomp L2. peurc'hrit L3. peurc'hraent D.
 • U1.
 • U2.
  peurc'hra
 • U3.
  peurc'hraet
 • L1.
  peurc'hreomp
 • L2.
  peurc'hrit
 • L3.
  peurc'hraent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na beurc'hra ket
 • U3. na beurc'hraet ket
 • L1. na beurc'hreomp ket
 • L2. na beurc'hrit ket
 • L3. na beurc'hraent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na beurc'hra ket U3. na beurc'hraet ket L1. na beurc'hreomp ket L2. na beurc'hrit ket L3. na beurc'hraent ket D.
^