bilberniañ

Other forms : binberniañ ,

English : amass

⯆ More languages (1)

Report an error
Mutations
Soft Hard Spirant Mixed
vilberniañ pilberniañ - vilberniañ
Past participle : bilberniet
Action form : bezañ o vilberniañ
"en ur" form : en ur vilberniañ

Indicative

Present

  Present S1. bilbernian S2. bilberniez S3. bilbern P1. bilberniomp P2. bilbernit P3. bilberniont I. bilbernier
 • S1.
  bilbernian
 • S2.
  bilberniez
 • S3.
  bilbern
 • P1.
  bilberniomp
 • P2.
  bilbernit
 • P3.
  bilberniont
 • I.
  bilbernier

Imperfect

  Imperfect S1. bilbernien S2. bilbernies S3. bilbernie P1. bilberniemp P2. bilberniec'h P3. bilbernient I. bilbernied
 • S1.
  bilbernien
 • S2.
  bilbernies
 • S3.
  bilbernie
 • P1.
  bilberniemp
 • P2.
  bilberniec'h
 • P3.
  bilbernient
 • I.
  bilbernied

Definite past (simple past)

  Definite past (simple past) S1. bilbernis pe bilbernjon S2. bilbernjout S3. bilbernias P1. bilbernjomp P2. bilbernjoc'h P3. bilbernjont I. bilbernjod
 • S1.
  bilbernis
  pe
  bilbernjon
 • S2.
  bilbernjout
 • S3.
  bilbernias
 • P1.
  bilbernjomp
 • P2.
  bilbernjoc'h
 • P3.
  bilbernjont
 • I.
  bilbernjod

Future

  Future S1. bilbernin S2. bilberni S3. bilbernio P1. bilbernimp P2. bilberniot pe bilbernoc'h P3. bilbernint I. bilbernior
 • S1.
  bilbernin
 • S2.
  bilberni
 • S3.
  bilbernio
 • P1.
  bilbernimp
 • P2.
  bilberniot
  pe
  bilbernoc'h
 • P3.
  bilbernint
 • I.
  bilbernior
  Future S1. bilbernin S2. bilberni S3. bilbernio P1. bilbernifomp P2. bilbernifet P3. bilbernifont I. bilbernifer
 • S1.
  bilbernin
 • S2.
  bilberni
 • S3.
  bilbernio
 • P1.
  bilbernifomp
 • P2.
  bilbernifet
 • P3.
  bilbernifont
 • I.
  bilbernifer

Conditional

Potential conditional (present)

  Potential conditional (present) S1. bilbernfen S2. bilbernfes S3. bilbernfe P1. bilbernfemp P2. bilbernfec'h P3. bilbernfent I. bilbernfed
 • S1.
  bilbernfen
 • S2.
  bilbernfes
 • S3.
  bilbernfe
 • P1.
  bilbernfemp
 • P2.
  bilbernfec'h
 • P3.
  bilbernfent
 • I.
  bilbernfed
  Potential conditional (present) S1. bilbernhen S2. bilbernhes S3. bilbernhe P1. bilbernhemp P2. bilbernhec'h P3. bilbernhent I. bilbernhed
 • S1.
  bilbernhen
 • S2.
  bilbernhes
 • S3.
  bilbernhe
 • P1.
  bilbernhemp
 • P2.
  bilbernhec'h
 • P3.
  bilbernhent
 • I.
  bilbernhed
  Potential conditional (present) S1. bilbernehen pe bilbernahen S2. bilbernehes pe bilbernahes S3. bilbernehe pe bilbernahe P1. bilbernehemp pe bilbernahemp P2. bilbernehec'h pe bilbernahec'h P3. bilbernehent pe bilbernahent I. bilbernehed pe bilbernahed
 • S1.
  bilbernehen
  pe
  bilbernahen
 • S2.
  bilbernehes
  pe
  bilbernahes
 • S3.
  bilbernehe
  pe
  bilbernahe
 • P1.
  bilbernehemp
  pe
  bilbernahemp
 • P2.
  bilbernehec'h
  pe
  bilbernahec'h
 • P3.
  bilbernehent
  pe
  bilbernahent
 • I.
  bilbernehed
  pe
  bilbernahed
  Potential conditional (present) S1. bilbernhen S2. bilbernhes S3. bilbernhe P1. bilbernhemp P2. bilbernhec'h P3. bilbernhent I. bilbernhed
 • S1.
  bilbernhen
 • S2.
  bilbernhes
 • S3.
  bilbernhe
 • P1.
  bilbernhemp
 • P2.
  bilbernhec'h
 • P3.
  bilbernhent
 • I.
  bilbernhed

Unreal conditional (past)

  Unreal conditional (past) S1. bilbernjen S2. bilbernjes S3. bilbernje P1. bilbernjemp P2. bilbernjec'h P3. bilbernjent I. bilbernjed
 • S1.
  bilbernjen
 • S2.
  bilbernjes
 • S3.
  bilbernje
 • P1.
  bilbernjemp
 • P2.
  bilbernjec'h
 • P3.
  bilbernjent
 • I.
  bilbernjed
  Unreal conditional (past) S1. bilbernzen S2. bilbernzes S3. bilbernze P1. bilbernzemp P2. bilbernzec'h P3. bilbernzent I. bilbernzed
 • S1.
  bilbernzen
 • S2.
  bilbernzes
 • S3.
  bilbernze
 • P1.
  bilbernzemp
 • P2.
  bilbernzec'h
 • P3.
  bilbernzent
 • I.
  bilbernzed
  Unreal conditional (past) S1. bilbernezen pe bilbernazen S2. bilbernezes pe bilbernazes S3. bilberneze pe bilbernaze P1. bilbernezemp pe bilbernazemp P2. bilbernezec'h pe bilbernazec'h P3. bilbernezent pe bilbernazent I. bilbernezed pe bilbernazed
 • S1.
  bilbernezen
  pe
  bilbernazen
 • S2.
  bilbernezes
  pe
  bilbernazes
 • S3.
  bilberneze
  pe
  bilbernaze
 • P1.
  bilbernezemp
  pe
  bilbernazemp
 • P2.
  bilbernezec'h
  pe
  bilbernazec'h
 • P3.
  bilbernezent
  pe
  bilbernazent
 • I.
  bilbernezed
  pe
  bilbernazed

Imperative

Imperative (affirmative)

  Imperative (affirmative) S1. S2. bilbern S3. bilberniet P1. bilberniomp P2. bilbernit P3. bilbernient I.
 • S1.
 • S2.
  bilbern
 • S3.
  bilberniet
 • P1.
  bilberniomp
 • P2.
  bilbernit
 • P3.
  bilbernient
 • I.

Imperative (negative)

 • S1.
 • S2. na vilbern ket
 • S3. na vilberniet ket
 • P1. na vilberniomp ket
 • P2. na vilbernit ket
 • P3. na vilbernient ket
 • I.Imperative (negative) S1. S2. na vilbern ket S3. na vilberniet ket P1. na vilberniomp ket P2. na vilbernit ket P3. na vilbernient ket I.
^